Брой прекратявания по мотиви на Комисията
Брой прекратявания по мотиви на Комисията
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31