Брой молители с решени молби
Брой молители с решени молби
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31