Брой молители с решени молби, по мотиви на молителя
Брой молители с решени молби, по мотиви на молителя
Начална дата: 
2018-01-01

Крайна дата: 
2018-04-30