Брой молители с решени молби, по нива на рецидивния риск
Брой молители с решени молби, по нива на рецидивния риск
Начална дата: 
2018-01-01

Крайна дата: 
2018-04-30