Брой молители с решени молби, по признак родител
Брой молители с решени молби, по признак родител
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31