Брой молители с решени молби, по семейно положение
Брой молители с решени молби, по семейно положение
Начална дата: 
2018-01-01

Крайна дата: 
2018-04-30