Брой молители с решени молби, по видове заболявания
Брой молители с решени молби, по видове заболявания
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31