Брой молители с решени молби, по възраст
Брой молители с решени молби, по възраст
Начална дата: 
2018-01-01

Крайна дата: 
2018-04-30