АДМИНИСТРАЦИЯ | ДЕКЛАРАЦИИ | ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА | 2019