АДМИНИСТРАЦИЯ | ДЕКЛАРАЦИИ | ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО §2 ОТ ДР НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА