АДМИНИСТРАЦИЯ | ДЕКЛАРАЦИИ | ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 6 ОТ ЗПКОНПИ | 2023