СЪВЕТИ | СЪВЕТ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ | ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ: ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ